Změny zákona o dani z nemovitých věcí

Vážení klienti,
kromě změn v dani z nemovitosti (z nemovitého majetku), která má dopad na povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí (termín do konce ledna) dochází od roku 2014 k celé řadě změn jež z větší části souvislostí s rekodifikací soukromého práva. O některých bychom vás rádi informovali nebo alespoň upozornili, že jsou.

STÁHNOUT – Změny zákona o dani z nemovitých věcí 2014
 • Nový občanský zákoník
 • Zákon o obchodních korporacích
 • Zákon o dani z nemovitých věcí (změna názvu zákona o daních z nemovitostí)

Nový občanský zákoník:

 • změny ve smluvních vztazích a nájmech – doporučujeme provést revize smluv s tím, že staré vztahy pokračují postaru, nicméně u některých závazných ustanovení jako třeba odstupné v případě výpovědi nájmu pronajímatelem apod. by tato mohly mít dopad na současné závazkové vztahy.
 • promlčecí lhůty a jejich počítání.
 • a další …

Zákon o obchodních korporacích:

 • zcela zásadní je zvýšení rozsahu ručení statutárních orgánů společnosti a tzv. vlivných osob. Veškeré odměny by měla schválit valná hromada a to i v případě souběhu ( o tom se v současnosti dohaduje, zda je vůbec možný) Ručení v případě, že statutární orgán nejednal s péčí řádného hospodáře je dvojí. Vrácení plnění za poslední dva roky a náhrada škody v případě, že insolvenční správce doloží, že statutár nejednal. Náhrada škody limitována není. Tj. jak říkají tvůrci zákona, není to sankce za nesprávné rozhodnutí ale za tzv. důsledky nedbalosti.
 • Smlouva o výkonu funkce za tok 2013 lze postaru, po novu pokud není, je bezúplatná tj.  statutár nemá nárok na žádné plnění tj. pokud nějaké je, bude problém s doložením právního titulu.
 • Změna společenské smlouvy. Doporučujeme aktualizovat ve spolupráci  s vašimi právními zástupci.

Zákon o dani z nemovitých věcí (změna názvu zákona o daních z nemovitostí)

Pro většinu podnikatelů vlastnících nemovitosti znamená nutnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí do konce ledna a to zejména z důvodu změny v předmětu daně u staveb. Opoždění nebo nepodání přiznání má za následek sankce ze strany FÚ. Proto doporučujeme věnovat této části dostatečnou pozornost.

 • Předmět daně z pozemků – nově je stavebním pozemkem pozemek, který podléhá zastavění stavbou, která je předmětem daně z nemovitého majetku.
 • Za zpevněné plochy pozemků se nově považují i plochy pozemků zpevněné vlečkou. Zpevněné plochy pozemků se sledují u podnikatelské činnosti a patří sem plochy viz. naše informace z předchozích let, sazba daně z pozemku je u těchto pozemku s výjimkou zemědělské prvovýroby 5 Kč/m2. Nově zde přibude i celá řada dnešních  staveb a v těchto případech bude třeba podat nové přiznání.
 • Došlo ke změně i v rámci osvobození, byla do nich přesunuta ustanovení,  v nichž byly vymezeny pozemky, které nejsou předmětem daně. Upozorňujeme, že některé druhy osvobození je nutno uplatnit v daňovém přiznání tj. musí se podat, což se naštěstí těchto přesunutých osvobození netýká.
 • Předmětem daně ze staveb jsou  nově jen:
  • Zdanitelné stavby – tj. jen budovy (definice viz nový katastrální zákon § 2), které jsou budovami dle CZ-CC (je na internetu), inženýrské stavby jen pokud má charakter budovy, nebo ostatní inženýrské stavby které jsou uvedeny v příloze (zde jsou uvedeny věže a věžové zásobníky pro průmysl, komíny, jsou-li samostatné apod.). To znamená, že většina inženýrských staveb se přesouvá do zpevněných ploch pozemku a je třeba podat nové přiznání k dani z nemovitého majetku.
  • Jednotky (vymezené prohlášením vlastníka), rozlišujeme ty, k nimž vztahující se pozemek nepřesahuje zastavěnou část budov u těchto zůstává koeficient jimž se násobí výměra dále 1,2. Pokud k jednotce přináleží pozemek, který i přesahuje zastavěnou plochu, použije se koeficient 1,22. Pokud je toto jediná změna přiznání se podávat nemusí.
 • U vícepodlažních staveb pro podnikání dochází ke změně ve prospěch daňových subjektů a to v případě vícepodlažních staveb, zde se základní sazba zvyšovala  za každé další nadzemní podlaží. Od roku 2014  to bude jen v případě, kdy další nadzemní podlaží přesáhne 1/3 zastavěné plochy. Tj. prověřit bude třeba zejména případy, kdy součástí výrobních prostor je i několikapodlažní administrativní přístavek.
 • Všichni, kteří  nepodají přiznání, mohou dle informace zveřejněných na stránkách GFR pravděpodobně očekávat sankce za pozdní podání daňového tvrzení.

Další část informací ke změnám v roce 2014 bude ještě zveřejněna.