jan.sporek

Informace pro klienty

Daňový kalendář 2024

Počátkem roku 2024 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2024. K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2023 zde

Více informací

Daňový kalendář 2023

Počátkem roku 2023 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2021. K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2022 zde

Více informací

Daňový kalendář 2022

Počátkem roku 2022 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2021. K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2021 zde

Více informací

Daňový kalendář 2021

Počátkem roku 2021 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2021. K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2020 zde

Více informací

Daňový kalendář 2019

Počátkem roku 2019 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2019.
K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2018 zde

Více informací

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28 . listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015 k rozšíření výčtu plnění, které spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. V platnosti i nadále bez věcných změn zůstává plněn í v režimu přenesené daňové povinnosti uplatněný na plnění v návaznosti na §92 a následujícího zákona o DPH. Na toto navazuje i informace GFŘ která se touto pro blematikou detailně zajímá.

STÁHNOUT – Informace-klientům-II. část .pdf

Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdan itelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková čás tka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje čás tku 100 000 Kč, a to s účinností od 1. 4. 2015 na veškeré vybrané z boží s výjimkou cukrové řepy (kód nomenklatury celního sazebníku 12 12 91), kde účinnost nastává dnem 1. 9. 2015. Konkrétní výčet z boží, které nově podléhá režimu přenesené daňové povinnosti je součá stí přílohy této informace.

STÁHNOUT – názvy vybraných kódů s celního sazeb níku.pdf

Vybraným zbožím se přitom rozumí (pro aplikaci reži mu přenesení daňové povinnosti musí být podle citovaného vládního naříz ení splněno slovní vymezení zboží a zároveň jeho vymezení příslušným kódem nome nklatury celního sazebníku). Nařízení vlády je součástí této informace.

  • Zálohové platby
  • Stanovení základu daně
  • Oprava základu daně
  • Množstevní slevy (dodavatel a odběratel se mohou dohodnout)

 

Více informací